Proszę o wypełnienie formularza zapytania w celu uzyskania oferty:

 

zamawiający

adres węzła

kontakt osobisty

 

 

zapotrzebowanie ciepła dla c.o.

Qco=

[kW]

zapotrzebowanie ciepła dla c.w.

 

 

 

-średnie godzinowe

Qcwśrh=

[kW]

-maksymalne godzinowe

Qcwmaxh=

[kW]

zapotrzebowanie ciepła dla technologii

Qt=

[kW]

 

 

 

 

czynnik grzejny (woda, para itp.)

   

temperatury obliczeniowe zasilania i powrotu czynnika grzejnego w okresie zimowym

Tz/Tp=

[oC]

temperatury obliczeniowe zasilania i powrotu czynnika grzejnego w okresie letnim

T'z/T'p=

[oC]

ciśnienie dyspozycyjne czynnika grzejnego w węźle cieplnym

ΔPd=

[kPa]

 

 

   

czynnik ogrzewany (woda, glikol itp)

   

temperatury obliczeniowe zasilania i powrotu czynnika ogrzewanego

tz/tp=

[oC]

opory przepływu instalacji wewnętrznej c.o.

Δpco=

[kPa]

pojemność wodna instalacji c.o.

V=

[m3]

ciśnienie statyczne w instalacji c.o.

hco=

[m.sł.w.]

 

 

 

 

wymienniki ciepła

 

-płytowe zgrzewane - typ/producent

-płytowe skręcane - typ/producent

 

pompy

 

-obiegowa c.o. - typ/producent/napięcie

-cyrkulacyjna c.w. - typ/producent/napięcie

 

układ automatyki - producent

regulator różnicy ciśnień (i przepływu) - typ/producent

ciepłomierz - typ/producent

naczynie wzbiorcze przeponowe - typ/producent/maksymalne ciśn robocze

zasilanie elektryczne w węźle (1x220V/3x380V)

wymiary pomieszczenia i wymiary drzwi wejściowych